STT

Số Văn bản

Nội dung/Trích yếu

CQ ban hành

Tải về

1

158/2013/TT-BTC

Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Bộ tài chính

Download

2

220/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bộ tài chính

Download

3

189/2013/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chỉnh phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Chính phủ

Download

4

59/2011/NĐ-CP

Nghị định của Chỉnh phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

Chính phủ

Download

5

35/2013/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thủ tướng Chính phủ

Download

6

50/2013/NĐ-CP

Quy định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Chính phủ

Download

7

61/2013/NĐ-CP

Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Chính phủ

Download

8

206/2013/NĐ-CP

Về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chính phủ

Download

9

99/2012/NĐ-CP

Nghị định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Chính phủ

Download

10


25/2010/NĐ-CP

 

Nghị định về chuyển công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Chính phủ


Download

 

11

151/2013/NĐ-CP

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Chính phủ

Download

12

59/2005/QH11

Luật đầu tư

Quốc hội khóa 11

Download

13

71/2013/NĐ-CP

Nghị định của Chỉnh phủ về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chính phủ

Download

14

60/2005/QH11


Luật doanh nghiệp

 

Quốc Hội khóa 11

Download

 

VN Website VN EN Website EN
popup

Số lượng:

Tổng tiền: