I. Vị trí cần tuyển dụng:

01 Phó phòng Đầu tư tài chính (Dự kiến thử việc tại SIC từ 3-6 tháng nếu đạt yêu cầu thì sẽ được cử giữ vị trí Phó giám đốc tại Công ty Quản lý Quỹ.

- 01 Chuyên viên Phòng Đầu tư tài chính.

 II. Tiêu chí tuyển dụng

1. Vị trí Phó phòng Đầu tư tài chính – Phó Giám đốc đầu tư Quỹ nước ngoài

1.1. Tiêu chí tuyển dụng

Phó Phòng Đầu tư tài chính

- Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng điều hành các công việc của Phòng Đầu tư tài chính theo các mảng công việc được giao.

- Tham gia xây dựng chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư tiềm năng, kế hoạch đầu tư và thoái vốn, và theo dõi tình tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh được Ban Giám đốc giao cho Phòng hàng năm.

- Độc lập thực hiện việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, giải ngân, phê duyệt nội bộ, và quản trị danh mục sau đầu tư đối với mảng công việc được giao. Chủ động đánh giá rủi ro với danh mục đầu tư hiện hữu và đề xuất phương án xử lý.

- Mở rộng quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác trên thị trường tài chính.

- Thực hiện các công việc khác được Ban giám đốc và Trưởng phòng giao. Các công việc có thể bao gồm: báo cáo tổng hợp, hợp tác quốc tế, tham gia ý kiến xây dựng quy trình quy chế, tuyển dụng nhân sự, thực hiện hướng dẫn đào tạo nội bộ…

Phó giám đốc công ty quản lý quỹ: Là cán bộ được SIC biệt phái tham gia Ban điều hành của Công ty quản lý quỹ SIC dự kiến tham gia góp vốn.

- Phối hợp giúp việc cho CEO thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ của công ty quản lý quỹ (xây dựng chiến lược, tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư, quản lý danh mục, hỗ trợ gây quỹ, quan hệ với các cơ quan quản lý…)

- Có trách nhiệm giám sát hoạt động và báo cáo với Ban lãnh đạo SIC để bảo toàn nguồn vốn và phát huy hiệu quả khoản đầu tư của SIC tại Công ty Quản lý quỹ.

1.2.Yêu cầu tuyển dụng

- Tối thiểu có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng trở lên hệ chính quy. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Thạc sỹ tại các trường đại học có uy tín ở nước ngoài.

- Đã có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm tại các vị trí tương đương ở công ty quản lý quỹ nước ngoài, bộ phận đầu tư của các công ty chứng khoán, ngân hàng, công ty bảo hiểm...

- Có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp hoặc có 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau: CFA (Chartered Financial Analyst) bậc 2 trở lên, CIIA bậc II (Certified International Investment Analyst).

- Có hiểu biết sâu và kinh nghiệm đầu tư các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, các sản phẩm có kỳ hạn.

- Có hiểu biết sâu về quy trình quản lý rủi ro danh mục đầu tư.

- Có khả năng làm việc độc lập chỉ đạo team thực hiện triển khai các cơ hội đầu tư bao gồm các bước: tìm kiếm cơ hội, đánh giá phân tích, phối hợp với các bộ phận pháp lý đàm phán các điểu khoản dự thảo hợp đồng, theo dõi quá trình phê duyệt nội bộ, giám sát quá trình giải ngân, quản lý danh mục sau đầu tư.

- Có khả năng xây dựng mối quan hệ với các tổ chức đầu tư, tài chính trên thị trường để tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

- Khả năng ngoại ngữ: có khả năng làm việc trong môi trường chỉ sử dụng tiếng Anh.

2. Vị trí chuyên viên đầu tư tài chính

2.1. Tiêu chí tuyển dụng

- Nghiên cứu, thực hiện định giá doanh nghiệp và ngành, phân tích báo cáo tài chính và dữ liệu thị trường;

- Đánh giá tình hình tài chính của công ty, bao gồm phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo dự báo kết quả kinh doanh để lập mô hình dự báo hoạt động của doanh nghiệp;

- Cập nhật sự phát triển của thị trường, các sản phẩm đầu tư mới và các lĩnh vực có khả năng ảnh hưởng đến thị trường;

- Đưa ra khuyến nghị các cơ hội cho Lãnh đạo, có khả năng định vị ý tưởng và trình bày cho Lãnh đạo về rủi ro cũng như lợi nhuận kỳ vọng của các khuyến nghị;

- Viết báo cáo phân tích cho Lãnh đạo và khách hàng;

- Thăm doanh nghiệp, tham dự hội thảo và các sự kiện liên quan. Xây dựng mối quan hệ với Lãnh đạo doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ và thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu;

- Trả lời yêu cầu của khách hàng, các nhân sự trong doanh nghiệp và công chúng về cổ phiếu và doanh nghiệp trong nhóm ngành được phân công theo dõi;

- Tìm kiếm và đề xuất ý tưởng đầu tư.

2.2.Yêu cầu tuyển dụng

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hang, kế toán, kiểm toán trở lên hệ chính quy. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Thạc sỹ tại các trường đại học có uy tín ở nước ngoài.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư tài chính (trong nước hoặc quốc tế)

- Có hiểu biết về kinh tế vĩ mô, đánh giá phân tích ngành.

- Có khả năng thực hiện các bước phân tích sàng lọc, phân tích đánh giá các cơ hội đầu tư theo hướng top down và bottom up.

- Có khả năng phân tích và đánh giá rủi ro các cơ hội đầu tư.

- Khả năng ngoại ngữ: có khả năng làm việc trong môi trường chỉ sử dụng tiếng Anh.

- Đã thi đỗ CFA (tối thiểu bậc 1) là một lợi thế.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: