CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC

SCIC INVESTMENT

Hyundai Bac viet Hyundai Bac viet Hyundai Bac viet

Đầu tư dự án

Thực hiện đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản và các dự…

Tư vấn đầu tư

Tư vấn quản lý, tư vấn mua bán và sáp nhập, giới thiệu các cơ hội đầu…

Đầu tư tài chính

Thực hiện đầu tư mua cổ phần, cổ phiếu, các công cụ có lợi tức cố định,…

Hình ảnh

  • SCIC