CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC

SCIC INVESTMENT

STT Số Văn bản Nội dung/Trích yếu CQ ban hành DOWNLOAD
1 158/2013/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước Bộ tài chính Download
2 220/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Bộ tài chính Download
3 189/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chỉnh phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Chính phủ Download
4 59/2011/NĐ-CP Nghị định của Chỉnh phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Chính phủ Download
5 35/2013/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Thủ tướng Chính phủ Download
6 50/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Chính phủ Download
7 61/2013/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước Chính phủ Download
8 206/2013/NĐ-CP Về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Chính phủ Download
9 99/2012/NĐ-CP Nghị định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác Chính phủ Download
10 25/2010/NĐ-CP Nghị định về chuyển công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Chính phủ Download
11 151/2013/NĐ-CP Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Chính phủ Download
12 59/2005/QH11 Luật đầu tư Quốc hội khóa 11 Download
13 71/2013/NĐ-CP Nghị định của Chỉnh phủ về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Chính phủ Download
14 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp Quốc Hội khóa 11 Download

Hình ảnh

  • SCIC