CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC

SCIC INVESTMENT

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động đầu tư của SCIC, hình mẫu về phương thức hoạt động đầu tư hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước.
  1. 1.       Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động đầu tư của SCIC, hình mẫu về phương thức hoạt động đầu tư hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước.

Sứ mệnh: Nhà đầu tư chuyên nghiệp, nắm bắt và khai thác có hiệu quả lợi thế của SCIC và những cơ hội của nền kinh tế Việt Nam

  1. 2.       Lĩnh vực hoạt động

Các loại hình đầu tư:

-          Đầu tư tài chính: Thực hiện đầu tư mua cổ phần, cổ phiếu, các công cụ có lợi tức cố định, mua bán sáp nhập và các công cụ tài chính khác;

-          Đầu tư dự án: Thực hiện đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản và các dự án khác có hiệu quả thuộc các lĩnh vực khác, cụ thể bao gồm:

  •  Liên doanh liên kết hợp tác với các doanh nghiệp - hợp tác thành lập pháp nhân mới triển khai dự án;  
  • Tìm kiếm, triển khai các dự án mới có hiệu quả thuộc các lĩnh vực khác nhau (thành lập pháp nhân mới hoặc công ty là chủ đầu tư trực tiếp triển khai dự án;
  • Mua bán dự án.

-          Hoạt động tư vấn:

  • Tư vấn quản lý, tư vấn mua bán và sáp nhập, giới thiệu các cơ hội đầu tư và lập dự án đầu tư...
  • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật bao gồm ủy thác đầu tư, môi giới bất động sản....Các hoạt động hỗ trợ đầu tư tạo cho Công ty khả năng phát hiện cơ hội đầu tư, tiếp cận và triển khai hoạt động đầu tư một cách nhanh chóng, lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu tư
  1. 3.       Định hướng phát triển

-       Quản lý vốn an toàn và tăng trưởng bền vững thông qua việc tham gia đầu tư cùng với các nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn trong từng lĩnh vực;

-       Đầu tư vào các dự án/công ty/doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, khả năng tăng trưởng bền vững và dài hạn; hạn chế đầu tư ngắn hạn;  

-       Góp phần thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng.

Các tin khác:

Hình ảnh

  • SCIC